Biz hakda

Zawodymyzyň birinji gaty

Bu ýerde tutuşlygyna 110 quakard dokalýar
NECKTIE JAKQARD MASHINALARYNY FA FABRIKASY: galstuk üçin 40 toplumquakkardini 210Cm ini bolan mata maşynlary, dykyzlygy 114 pik, eltrikli quakkard 1200 iňňe, 10,5 sm gaýtalap nagyş ýasap biler, bu enjam diňe quakard galstuk matamyz üçin ýörite.maksimum reňk ýollary 8.

JAKQUARD DÖWRÜN GÖRNÜŞLERI ÜÇIN FABRIK: 228 sm ini quakkard çotga gyş şarfy üçin 30 sany jarkard dokalýar, dykyzlygyň dykyzlygy 22 pile, elastiklik quakkard dokma 1680 iňňe, iň ýokary gaýtalanýan nagyş 76 sm, çotgadan we ýuwlandan soň şarf giňligi 30 sm bolar. we 65 sm, lentiň hiç hili çäklendirmesi ýok.maksimum reňk ýollary 6.

Egin-eşik geýmek üçin FABRIK: quakkard egin-eşik matasy, egriji dykyzlygy 66piks, elektrikli quakkard dokma 5280 iňňe üçin 40 sany jarkard dokma enjamy, 80 sm, maşynyň ini 320 sm, matanyň ini 160 sm, kesilse ýarym kesilýär.maksimum reňk ýollary 18 reňk.bu ýörite moda geýim matalary üçin niýetlenendir, çap nagşyny quakkarda geçirip biler, islegleri üç ölçegli eder.

Zawodymyzyň ikinji gaty

Ikinji gatymyza giriň, bu ýerde taýýar matalar üçin eşiklerimiz we erkekleriň şarflarynyň sanawy bar, minudymyzy sargyt edip bilmeýän adat bilen doýmak üçin erkeklerimiziň şarfyny täzeleýäris.Ikinji gatyň binasynyň ýene ýarysy sanly prinitng ussahanamyz, 6 sany sanly prinitng maşynymyz bar we 3-si goşa sanly çaphana maşynlary, goşa taraply sanly çap etmek adaty sanly çapdan, adaty çap maşynlaryndan tapawutlanýar. diňe bir tarapyny çap etmek, matalar guşak gollanmasynda, goşa taraply sanly prinitng maşynlarynyň matanyň iki gapdalynda 2 sany çap bar we matany ýüzüne we arka tarapyna şol bir wagtda çap etmek, şol bir reňk bilen birmeňzeş dizaýn ýasap biler, dürli reňkli birmeňzeş dezgnler bilen birlikde, iki tarapdanam dürli nagyş ýasap bileris, ýöne oňa has agyr matalar we iki taraplaýyn dizaýnlar üçin ýokary reňk gerek.

1
6b5c49db1

Zawodymyzyň üçünji gaty

Üçünji gat, galstuk we şarf tikmek ussahanamyz, taýýar galstuklar we şarflar şu ýerde edilendir.Jemi 80 işçi bar.

裁剪OK

Kesmek

Zhangan, zawodymyz döredilen gününden başlap 2006-njy ýylda zawodymyzda işleýär.Adulthli ululyk ömrüni kesiji bolmak üçin bagyşlady, zawodymyzda işlemäge begenýär, işine ökde we jogapkärdir.

领带车工

Tikmek

Li hanymdan näme üçin Şengçhououda näme üçin galýandygyňyzy sorasaňyz, ŞengZhououda işlemegi gowy görjekdigini aýdýar, ilki bilen tölegiň we durnukly sargytlaryň sebäbi.Koronawirus döwründe-de zawodyň işi ýok, Şengçhouou Ilki işden çykarmak üçin başga bir zawod ýaly iş etmeýär, iş ýok bolsa-da tölemeli.Finallyöne ahyrsoňy kyn günleri başdan geçirýäris.

汤工ok

Ütüklemek

Maşynlar bilen bezelen marka belligi, markany baglanyşykda berkitýär.

篱笆机OK

Orta çyzgyny tikmek üçin Liba maşyn

Bu, Italiýadan getiren ikinji el diwar enjamymyz.Köne ýaly görünýär, ýöne netijeliligi gaty ýokary.Orta tikiş birneme berk we açylmaz.

手工ok

Bar tikmek

Bu setir belligini ýasamak prosesi.Galstuklaryň sapakdan çykmazlygy üçin ähli galstuklar el bilen ýasalýar.

定标OK

Marka belgisini tikmek

Maşynlar bilen bezelen marka belligi, markany baglanyşykda berkitýär.

Zawodymyzyň birinji gaty, gaplaýyş otagy

1e21dddb3

Galstugy Polibaga salyň

6b5c49db7

Iňňäni barlamak

80f4dbcbf2139bd18966a77e9820c10

Bowti gutujyga gaplamak

Dizaýn otagy