Habarlar

  • Iş wagty: -anwar-05-2022

    Adatça aýal-gyzlara gury arassalamagy ýa-da el ýuwmagy maslahat berýäris.El bilen ýuwulýan ýokary derejeli kassir önümleri aşakdaky usullary ulanmalydyr: 1. Kassir önümleri gymmatly kassir çig malyndan ýasalýar.Kassir ýeňil, ýumşak, ýyly we süýümli bolany üçin, iň gowusy w ...Koprak oka»

  • Iş wagty: -anwar-05-2022

    Gadymy döwürlerde gadymy adam ata-babalarymyz ykrar edilmäge mynasyp bolanlara sylag hökmünde haýwan derilerini ýeňipdirler..Agny, şarfyň ilkibaşdaky görnüşi diňe ýylylygy saklamagyň fiziki zerurlyklary üçin däl-de, eýsem ruhy rahatlyk we höweslendiriji görnüşdir....Koprak oka»

  • Iş wagty: -anwar-05-2022

    Adamlar ýüpek şarf saýlanda, ilki bilen ýüzüňize ýakyn goýmak we ýüzüň reňkine laýyk gelýändigini görmekdir.Adamlar ony geýenlerinde ýüz keşbine gabat gelýändigine-de üns bermeli, şonuň üçin geýilende has gowy täsir eder....Koprak oka»